Ro Chittarrin/Ri sciaratti che sente madonna Parissœua sciù ra ciaçça de Pontexello

Da Wikivivàgna
Sâta a-a navegaçión Sâta a-a çèrchia
Ro Chittarrin, o sæ strofoggi dra muza de Steva de Franchi
Ri sciaratti che sente madonna Parissœua sciù ra ciaçça de Pontexello


[p. 33 modifica]
RI SCIARATTI

CHE SENTE
MADONNA PARISSŒA[sic]

SCIU' RA CIAÇÇA DE PONTEXELLO.


Comâ caa, com'uña quarta
Mi ho ra testa invexendâ
Dro rumô che fà ra gente,
Dro sciaratto che se sente
Tutto o dì per sta contrâ.

2.
Sciù ro cian de Pontexello
Meixi son me son tirâ.
Sei, che stavo a ra mariña:
Ma criei con ra vexiña,
E de cà me son stramuâ.

3.
Figgia caa! nè dì nè nœutte
Chì no se pœu ciù quietâ.
De mattin all'arba cæra
Mille voxe sempre in æra,
Fin a seira int'ro serrâ.

4.
Ra mattin quella dro læte
V'incomença à amoinâ,
E ve crìa: læte púo,
Læte preizo, cœutto e crúo,
Se o vorei un pô[sic] assazzâ.

[p. 34 modifica]


5.
L'atra cria: Co o peivee cada
D'int'ro forno l'ho levâ.
Ven a prœuo, l'è chì boggía
Crescentiña, vegnî via,
Chi se o fà un peçço taggiâ.

6.
Donne cae, che paan baloin
Re peæ, sentî criâ:
Ciccolata, sfoggiattelle,
E dappœu son testarelle:
Uña man chi s'œu ascadâ?

7.
Da lì à un pò passa un zembetto;
Co uña voxe ben scannâ.
Chi œu accattâ o rætin?
Chi œu accattâ o cambrefin?
Donne cae, l'è chì o merçâ.

8.
Fin a doî gh'en tutt'assemme,
E i sentî forte sbraggiâ.
Dixe un: Chi ha brenno da vende?
L'âtro pâ ch o s'invexende,
Chi ha carreghe d'accomodâ?

9.
Ro villan: Chi vendo a scaa.
Chi œu uña rocca, uña canâ?
Chi œu uña paa , uña tofania?
Chi œu un'imbúo? e l'âtro cria:
A chi ciamma o rumentâ?

10.
Ghe l'ho grosso l'aggio, e l'aggio:
Chi vœu l'aggio da sarvâ?
Pe œutto sódi çento teste,
Chi vœu l'aggio, vendo reste,
Chi vœu l'aggio da pestâ?

[p. 35 modifica]


11.
L'è cuioza a Bezagniña,
Che a sentî squæxi cantâ.
Chì s'accatta a leitughetta,
O chigœumao, a radicetta,
L'armoassetta d'affettâ.

12.
Çinque o sei co e canzonette,
Fibbie, strinche da apointâ.
A chi vœu lunaio nœuo,
Che l'è sopra l'anno nœuo?
E gh'ho l'oca da zugâ.

13.
Chi œu recœutti, chi endo recœutti?
L'è un villan de sciu d'Arbâ,
Con ra tóra, e con ro bacco.
Chi œu saaççi? chi œu cœumacco?
Chi ghe vendo? Chi œu accattâ?

14.
Pontaiœu, agogge fiñe,
Petenetti, e o caramâ.
A chi vœu l'amandoretta.
Dôçe dôçe l'orivetta.
Chi se vœu recoverâ?

15.
Chi œu spaççoie d'aççende o fœugo?
Chi endo e legne da bruxâ?
Gh'ho dra lesca e soffranin,
Gh'ho dre prie, di àçarin.
Eh Comâ, cose ve pâ?

16.
Gh'è quell'âtro alliga béle,
Chi v'ammaçça de sunâ,
Prinçipiante da violin,
Chi ha uña lite co i cantin,
Che ri oregge o m'œu stropiâ.

[p. 36 modifica]


17.
Passa un moro caffonento
De Milan, chi ven ciù in là,
E chi cria: Donne, fiœu,
Chi vœu er spassa fumairœu?
Sença mai de sciao piggiâ.

18.
No ghe manca un tremelœurio ,
Che i barcoin me fa tappâ.
Tocca, dalli, picca presto,
O ghe fa sunâ ro tresto.
L'è un pestello dro Speçiâ.

19.
Un chi cria con de cadenne,
Chi pâ un'añima dannâ.
Chi volira olanda fina,
Bon fromaxio, acqua rexina,
Bona aringa, e bacalâ.

20.
Cioña, seiga, picca, cianta,
Un seccante Bancarâ.
Sciuscia, ammocca, batti, attiçça,
Ne s'afferman moæ uña stiçça
Un ciappuçço e un çáderâ.

21.
Ro diao chi ve deriççe,
Canaggia scomenigâ.
Ve stimæ ch'a sæ finia?
Torta cada, l'è chi bogîa,
Sento criâ ro Tavernâ.

22.
Çeolonne da fâ insalatta.
Gh'ha uña donna za attempâ,
E sò sœu gh'ha peie câde,
Sò cugnâ fighe rubade,
E frisciœu co a peççigâ.

[p. 37 modifica]


23.
Quando craò d'êsse in repozo,
A n'è manco incomençâ.
Uña cria, pâ ch'a s'astiççe,
Son chi boggíe e paniççe,
L'ho caæ zù pe amenestrâ.

24.
Con quell'atra bagatella,
Che me gh'era ancon scordâ,
D'âxi carreghi e de mû,
Co i garçoin, che gh'en à o cû,
A' criando tru ... va là ...

25.
Int'ro fondego de seira,
Ve ghe pâ squexi un'armâ.
Da tutt'oe fin quando ciœuve,
Çinque, doa, tutte, œutto, nœuve.
À ra môrra vœuan zugâ.

26.
Con çent'âtri gren sciaratti,
Che me fan inspaximâ.
Spie, camalli, e pellendoin,
Che se dan pugni e pattoin,
Ogni pô se vœan scannâ.

27.
À ra nœutte un gazzabuggio
Fa ra gente iñamorâ.
Chì un violin, là uña chitarra,
Chi ghe canta, ti ê mê cara,
Mæ cœu cao tutto çuccâ.

28.
E fornîo ri instrumenti,
Incomença ro fornâ:
Battestiña fæ o pan;
Cria un gatto, lua un can.
Mi son tosto desperâ.

[p. 38 modifica]


29.
E per dâ do cû sciù a stanga
Ghe mancava o Fiderâ,
Fa o paston, siaçça a semoa.
Scrolla a casa, a terra tremoa,
Pâ ch'a vœugge derruâ.

30.
No l'ho manco in cœu, Maniena,
De vorei in sta casa stâ.
Vœuggio andâ à ro Castellaçço,
Ò ciù ærto, ò un pò ciù basso,
Ò ciù in là se se pœu andâ.

31.
Chi finiscio, Comâ cara;
Ma non ve lasciæ tentâ,
De vegnî à stâ in Pontexello,
À soffrî sto gran fragello,
Chi non lascia respirâ.